vrijdag 23 januari 2015

BIZ voor de binnenstad, 22 januari 2015

Onze mooie historische binnenstad is het kloppende hart van Oudewater. Voor de toekomst van Oudewater, als vitale gemeente om te wonen, is het meer dan belangrijk dat dit hart gezond blijft en blijft kloppen. In overleg met de winkeliers, horeca ondernemers en andere bedrijven werken we aan het inrichten van een ‘Bedrijfs Investeringszone’ (BIZ). Een BIZ is een instrument voor ondernemers voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied. De kosten worden omgeslagen over alle gebruikers en/of eigenaren van het bedrijfsvastgoed. Voorbeelden van BIZ-activiteiten zijn: extra veiligheid, extra vegen, betere inrichting van de openbare ruimte, bloembakken, goede gebiedsmarketing. De gemeente moet garanderen dat de eigen inspanningen voor "schoon en heel" op peil blijven. Tijdens de nieuwjaarsborrel van de Novo hield Johan Schouten een gloedvol pleidooi voor de BIZ. "We hebben goud in handen", was zo ongeveer de strekking van het verhaal. En dat kan niemand ontkennen!

Binnenstad Oudewater: meer dan de moeite waard
Met de winkeliers is in november een schouw gedaan in het kader van het keurmerk veilig winkelen. Mede naar aanleiding van die schouw denken we voor de korte termijn na over het beter reguleren van de parkeerdruk en de verkeersbelasting en over betere mogelijkheden voor het stallen van fietsen.

Voor de langere termijn gaan we werken aan een ‘Toekomstvisie Binnenstad’. Uiteindelijk gaat het er om dat we een centrumgebied houden met een aantrekkelijke openbare ruimte en een kwalitatief goed aanbod van winkels en woningen. En daar is veel inzet voor nodig. Alle betrokken partijen zullen de handen ineen moeten slaan. 

Ambtenaren over naar Woerden, 8 januari 2015

Spannend. Hoe zou het verlopen? Voor de medewerkers van de gemeente Oudewater betekent de ambtelijke samenwerking een nieuwe werkomgeving, met een andere teamleider, nieuwe collega’s en soms veranderend werk.
Voor ons als bestuur niet meer de vertrouwde gezichten van onze sectorhoofden en ambtenaren. We hebben nu  te maken met teamleiders, met een anders ingerichte organisatie. Elk collegelid heeft een van de directeuren van Woerden als aanspreekpunt bij problemen en voor doorzettingsmacht.
Operationeel waren er in de eerste dagen de nodige aanloopproblemen, bijvoorbeeld met de telefoon (door een failliete leverancier) en met de migratie van informatiesystemen. Ik steek niet onder stoelen of banken dat wat dat betreft de voorbereiding onvoldoende was. Maar na een aantal malen stevig aan de bel trekken lijkt alles nu goed te lopen. Laat dat een les zijn waar we voor het vervolg van de samenwerking lering uit trekken.  
Er is weer steeds meer leven in de brouwerij op het stadskantoor aan de Waardsedijk.
De afgelopen tijd heb ik meermalen uitvoerig gesproken met diverse teamleiders. En ik moet zeggen, dat geeft veel vertrouwen. Er is veel deskundigheid en kennis, waarbij uiteraard zo slim mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kennis van onze voormalige Oudewaterse medewerkers. Samen pakken we de belangrijke grote dossiers, zoals de Westerwal, de Linschoten en het accommodatiebeleid weer op.


Landelijk nieuws

Plotseling was Hekendorp landelijk nieuws. De uitbraak van de vogelgriep op het bedrijf van Wiltenburg leidde tot een aantal zeer hectische dagen. Vanaf zaterdagavond werd er koortachtig overleg gevoerd met de VRU, de NVWA, het ministerie en andere betrokken instanties.
Toen eenmaal duidelijk was dat het inderdaad om een voor kippen zeer besmettelijke vogelgriep ging werden vanuit het GBT snel de noodzakelijke maatregelen genomen. Als loco-burgemeester meedraaien in het GBT was nuttig en leerzaam. Belangrijks aandachtspunten voor de gemeente waren de communicatie en de informatievoorziening naar de omwonenden en de zorg voor de veiligheid.
Het was mooi om te zien dat een kleine organisatie als Oudewater heel adequaat kan opereren. Dankzij korte lijntjes werden er snel schermen geplaatst, wegafsluitingen geregeld en zo meer, zodat iedereen zijn werk effectief kon uitvoeren.

In het natraject werd Oudewater verrast met een bezoek van de Koning die zich kwam informeren over de gang van zaken, de afwikkelingen en de gevolgen voor de sector.
Ook in gemeenteraad is de situatie besproken. Daarbij werd duidelijk dat het belangrijk is dat op alle aspecten helderheid is. Voor alle belanghebbenden. Er komt een rapportage waarin alle relevante feiten bij elkaar op een rijtje worden gezet. Daarbij moet recht worden gedaan aan alle belangen – die van de boer, de direct omwonenden en de inwoners van Hekendorp. Met mogelijk aanbevelingen naar de toekomst.

Daar wordt aan gewerkt, met die kanttekening dat zorgvuldigheid en duidelijkheid voor snelheid gaan.

Platform Duurzaamheid, 13 november

Duurzaamheid is een breed begrip, waar ieder zijn eigen invulling aan geeft.
Energiebesparing, beperken van de CO2 uitstoot, de transitie naar duurzame energie, behoud van biodiversiteit, eerlijke handel, noem maar op.
In november vond in het oude Stadhuis de eerste bijeenkomst plaats van het Platform Duurzaam Oudewater. Op de open uitnodiging van de gemeente zijn 23 belangstellenden afgekomen, een mooie opkomst. Daarbij zijn talrijke ideeën voor duurzame initiatieven in Oudewater besproken.

Ik ben blij dat vanavond deze betrokken groep mensen bij elkaar is gekomen. Die ontmoeting heeft op zich al een meerwaarde, want je merkt dat duurzame initiatieven elkaar kunnen versterken.  Ik heb bovendien goede ideeën voor de toekomst gehoord. We zijn vooral op zoek naar concrete ideeën die in Oudewater uitvoerbaar zijn en zichtbaar resultaat opleveren. De volgende stap is om gezamenlijk te kijken waarvoor het meeste enthousiasme bestaat. Er waren onder meer vertegenwoordigers aanwezig van Energie Oudewater, de Wereldwinkel, de woningbouwvereniging, Zwerfvuilambassadeurs en Tuinderij de Groenteboer. Maar ook diverse geïnteresseerde burgers en ondernemers schoven aan. Het onderwerp duurzaamheid is in de meest brede zin van het woord besproken. In kleinere groepen zijn de thema’s energie, afval, groenbeheer en gedrag verder uitgewerkt tot concrete ideeën. Het Platform Duurzaam Oudewater is opgericht om gezamenlijk te bespreken hoe Oudewater nog duurzamer kan worden en hoe daar nog meer mensen bij betrokken kunnen worden.
Platform Duurzaam Oudewater
 Een tweede bijeenkomst volgt in februari 2015.
In de tussentijd ligt er een voorstel voor zonnepanelen stadskantoor en is het medisch centrum in gebruik genomen – het meest duurzame gebouw van Oudewater.
Maar we gaan ook verder met het beter scheiden van afval, of, nog beter, het verminderen van afval.
Er is een aanzet gegeven met een andere duidelijker vormgegeven afval kalender, met de campagne “glas in t bakkie”, mensen via publiekscampagne oproepen minder plastic tasjes te gebruiken.

Zwembad, 31 oktober


Het zwembad houdt de gemoederen in Oudewater flink bezig. Voor mij de reden om vaart in het proces te brengen en een besluit voor te bereiden voor de gemeenteraad op 30 oktober. Voorafgaand aan deze raadsvergadering is in het Forum stevig gediscussieerd over de twee initiatieven voor een nieuw bad. Overdekt of zwemmen in de open lucht? Diverse belanghebbenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken. Met name de voorstanders van een overdekt bad lieten zich flink horen. Men zou met al deze aandacht voor de vraag open of overdekt bijna vergeten dat renovatie van het huidige bad ook nog steeds een optie is.
Omdat in de laatste dagen voor de beslissende raadsvergadering veel nieuwe gegevens en ook wijzigingen op de oorspronkelijke plannen werden aangedragen werd het voor de raad steeds lastiger een goede afweging te maken. Uiteindelijk is besloten de twee zwembadinitiatieven nog eens scherp onder de loep te nemen. En dan gaat het vooral om (financiële) risico’s die samenhangen met de plannen. Dit onafhankelijke advies wordt opgesteld door Semad, een bedrijf met heel veel kennis en ervaring op het gebied van zwembaden. Het plan van aanpak is besproken met de initiatiefnemers en met SBZO en OZV en zeer positief ontvangen.
Met elkaar zien we reikhalzend uit naar de uitkomsten.

Intussen heeft SBZO begin januari laten weten ook in 2015 ‘Ons Statenbad’ te willen exploiteren. Daar ben ik heel blij mee. 

Ons Statenbad - ook in 2015 weer open